ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (G.D.P.R.)

A In-Car-Tel Kft. (székhelye: 1033. Budapest, Tavasz u. 6., cg.: 01-09-875446, adószám: 13829656-2-41; a továbbiakban: „In-Car-Tel Kft.”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelőként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes adatait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: G.D.P.R.) összhangban.

Fogalommeghatározások

A G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozásának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a In-Car-Tel Kft. bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatkezelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a In-Car-Tel Kft. központi honlapján (https://avc.hu valamint url-ek amik a oldalra mutatnak: https://www.versenyfelszerelesek.hu, https://www.autoversenycuccok.hu) kerülnek közzétételre.

Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.
1. Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
  4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Érintett által igénybe vett szolgáltatás Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartalma
Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével (e-mail) E-mail cím, Keresztnév, Vezetéknév Érintett azonosítása, Kommunikáció biztosítása Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásig
Avc.hu Felhasználói fiók E-mail cím, Felhasználó név  Érintett azonosítása, Kommunikáció biztosítása Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásig
Avc.hu Regisztráció Kötelező: Keresztnév, Vezetéknév, Ország, Utca, Házszám, Város, Megye, Irányítószám, Telefonszám, E-mail cím

Nem kötelező: Cégnév, Lakás, Lakosztály

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

Érinett azonosítása

Kommunikáció biztosítása

Szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

Jogos érdek

Kereszt és Vezetéknév – szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az avc.hu fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

E-mail cím – Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az avc.hu fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Számlázási cím – szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: az avc.hu fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).

Szállítási cím – szerződés teljesítéséhez: az avc.hu fiók és regisztráció
Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig, valamint jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Avc.hu webshop általános célú használata A lebonyolított tranzakció azonosítója

 

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a avc.hu fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

Avc.hu webshop általános célú használata A lebonyolított tranzakció összege

lebonyolított tranzakció tárgya (megvásárolt termék, szolgáltatás)

számlázási név és cím (ha eltér a regisztráció során megadottól)

Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Szerződésből származó díjak számlázása

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a avc.hu fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 8 évig (indok: számlázási adat).
Avc.hu webshop általános célú használata Szállítási cím (ha eltér a regisztráció során megadottól) Szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

Jogos érdek

Szerződés teljesítéséhez és számlázáshoz: a avc.hu fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Jogos érdekből: még ezt követő 6 hónapig.

 Ügyfélszolgálat megkeresése, reklamáció Kereszt és Vezetéknév, E-mail cím, Megkeresés tárgya, Reklamáció tárgya Felhasználó azonosítása

Felhasználóval való kommunikáció a megkeresés során

Szerződés teljesítése

Megkeresés megválaszolása, érdemi intézése

Igény- és jogérvényesítés

 Jogos érdek Reklamáció esetében az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz a panasztételtől számított 5 évig.

Egyéb célú megkeresés esetén: a megkereséstől számított 6 hónapig vagy a BestByte fiók és regisztráció Felhasználó által történő törlésének időpontjától számított 3 hónapig.

Rendszerüzenet e-mailben Kereszt és Vezetéknév, E-mail cím, Felhasználói fiók Rendszerüzenet küldése a szerződés teljesítése érdekében Szerződés teljesítése Szerződés megszűnésétől számított 3 hónapig.
Szavatossági, jótállási igények Kereszt és Vezetéknév, Számlázási név, Cím, Számlázási cím, E-mail cím, Telefonszám, Vásárolt árú, Bankszámlaszám, Lebonyolított tranzakció azonosítója Jogosult azonosítása

Kommunikáció

Szerződés módosítása, teljesítése

Igény- és jogérvényesítés

Szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése – számlakibocsátás

Jogos érdek

Az általános polgári jogi elévülési időn belül, azaz az igény teljesítésétől, illetve elbírálásától számított 5 évig.

Az avc.hu weboldalon regisztrációval rendelkező Felhasználóknak rendszerüzeneteket küld. Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely az avc.hu webáruház működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a avc.hu webáruház funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával új funkcióival, a avc.hu webáruházban elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával, a Felhasználók avc.hu webáruházzal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

2. Milyen adatokat gyűjtünk rólad automatikusan, miért profilozzuk az adataidat, és ez milyen hatással lehet Rád?

Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

A avc.hu honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszközére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyénesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók.

Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és az avc.hu segítése a jogsértő magatartások észlelésében.
Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a avc.hu-nak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segítenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a honlapon, könnyebbé téve azokat.

Hirdetés: a avc.hu cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül is. Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek megmutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hirdető weboldalát. Hasonlóan, a avc.hu üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a avc.hu megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a avc.hu-nak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A avc.hu olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.

Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a avc.hu-nak annak megismerésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a honlap. Olyan cookiekat is alkalmazhat a avc.hu, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, beleértve, amikor a Felhasználó belép a honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez – a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf) foglaltakat.

A 2012/4. számú véleményben szereplő csoportosítás alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a Felhasználó részére.

A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:

 1. Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):

a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, amelyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legkésőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtatvány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.

multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visszajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a pufferelési paraméterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.
közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

 1. „Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklámok megjelenítéséhez.
Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon leggyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

 1. Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítmény cookie-k):

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a avc.hu nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenységükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és számítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbeli látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

 1. „Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

A avc.hu a látogatószám növelése céljából a Google AdWords, és a Facebook Pixel hirdetési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók számára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be.

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a hirdetők végzi.

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalmazását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A felhasználó ezen kívül leállíthatja a személyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a avc.hu cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdekében, hogy a avc.hu tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, a avc.hu letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a avc.hu tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a avc.hu úgy tekinti, hogy a Felhasználó a honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A honlap cookiek nélkül nem működik megfelelően.

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a a https://www.allaboutcookies.org vagy https://www.aboutcookies.org honlapokat.

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https://www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

A https://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letiltására is.

Böngészők beállításai:

Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok
Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem
Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem
Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása… > Adatvédelem > Tartalmak beállítás…Preferenciák terület > Speciális > Cookie

 1. Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?

Az adatkezelő

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a In-Car-Tel Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09- 875446; székhely: 1033 Budapest, Tavasz u. 6.), melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak:

In-Car-Tel Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-875446
Adószám: 13829656-2-41
Székhely: 1033 Budapest, Tavasz u. 6.
Képviselője: Horváth Miklósné ügyvezető
Kapcsolattartó: Horváth Miklós
E-mail cím: info@autoversenycuccok.hu
Telefonszám: +36 70 417 4777 valamint +36 70 620 5305

Az In-Car-Tel Kft. részéről adataidhoz a In-Car-Tel Kft. munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Adatfeldolgozók

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó címe Adatfeldolgozó tevékenysége
MINTAX HOME Könyvelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 1. fszt. 1. Könyvelés
Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. Honlap tárhely biztosítása
IN-CAR-TEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1033 Budapest, Tavasz u. 6. Rendszergazdai tevékenység, IT infrastruktúra biztosítása, Honlap üzemeltetés
Vállalatirányítási rendszer
Vásárlói elégedettség mérése
The Rocket Science Group, LLC (USA) 675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308
Hírlevélküldő rendszer biztosítása, (hírlevelek küldése, hírlevél adatbázisban az e-mail címek tárolása)
Magyar Posta Zrt. Budapest, Dunavirág u. 2-6. Futárszolgálat, házhoz szállítás
Facebook, Inc. (USA) 1 Hacker Way
Menlo Park, Palo Alto California, CA 94304
Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése
Google, Inc. (USA) Mountain View
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, viselkedésalapú reklám megjelenítése

A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google, Inc. és tagvállalatai és a Facebook, Inc. valamint a Rocket Science Group LLC szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

4. Ki az In-Car-Tel Kft. adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Horváth Miklós

Elérhetőségei:

E-mail címe: info@autoversenycuccok.hu
Postacíme: 1033 Budapest, Tavasz u. 6.

 1. Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül senkinek nem továbbítjuk.

 1. Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?
 2. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
 3. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
 4. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
 5. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át közvetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.
 2. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Honlap: https://naih.hu
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefonszám: +36 (1) 391-1400

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a In-Car-Tel Kft.-vel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 1. Tiltakozási jog:

Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.
A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz.

Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

7. Hogyan biztosítjuk adataid biztonságát?

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzatot figyelemebe veszünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeiről rendszeresen informáljuk.

7.1. Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

A személyes adatokat a tárhelyszolgáltatónk földi szervereken tárolják, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen tesztelik és ellenőrzik az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

A In-Car-Tel Kft. valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten figyelünk.

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk.

7.2. Fizikai adatbiztonság

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 10 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

8. Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

9. Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatkezelési tájékoztatót?

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Adatkezelési tájékoztatót, valamint url-ek amik a https://avc.hu oldalra mutatnak: https://www.versenyfelszerelesek.hu, https://www.autoversenycuccok.hu weboldalon és e-mailben, illetve a honlapon értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

Utolsó módosítás dátuma: 2018. május 24. © 2006-2020 avc.hu – Minden jog fenntartva.